۱۰۰ وعده‌ها
۲۰
محقق شده
۱۱
تحقق ناقص
۳۰
در حال پیگیری
۲۲
محقق نشده
۵
متوقف شده
۱۲
پیگیری نشده

۳۴ اقتصاد

۳۱ فرهنگی-اجتماعی

۲۶ سیاست داخلی

در وضعیت وعده‌ها ایرادی می‌بینید؟

Share Rouhani Meter

Share on