۱۰۰ وعده‌ها
۲۱
محقق شده
۱۱
تحقق ناقص
۲۹
در حال پیگیری
۲۱
محقق نشده
۵
متوقف شده
۱۳
پیگیری نشده

۳۴ اقتصاد

۳۱ فرهنگی-اجتماعی

۲۶ سیاست داخلی

در وضعیت وعده‌ها ایرادی می‌بینید؟

Share Rouhani Meter

Share on