۱۰۰ وعده
۲۰
محقق شده
۱۰
تحقق ناقص
۱۷
در حال پیگیری
۳۳
محقق نشده
۱۰
متوقف شده
۱۰
پیگیری نشده

۳۴ اقتصاد

۳۱ فرهنگی-اجتماعی

۲۶ سیاست داخلی

در وضعیت وعده‌ها ایرادی می‌بینید؟

همرسانی در: