۷۴ وعده‌ها
۱۳
محقق شده
۵
تحقق ناقص
۲۷
در حال پیگیری
۸
محقق نشده
۷
متوقف شده
۱۴
پیگیری نشده

۲۳ فرهنگی-اجتماعی

۲۰ سیاست داخلی

۲۴ اقتصاد

Share Rouhani Meter

Share on