محقق نشده

همراه کردن کارآفرینان در سفرهای خارجی رییس جمهور