محقق نشده

الزام بنگاه‌های خارجی به راه‌اندازی مرکز تحقیق و توسعه در ایران