محقق نشده

افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به میزان ۳درصد تولید ناخالص داخلی