نادرست

آیا انتخابات در خاورمیانه محدود به ایران است؟