گمراه‌کننده

آیا شاخص‌های سال ۹۸ از رشد اقتصادی حکایت دارد؟