گمراه‌کننده

بررسی گفته جهانگیری درباره مجموع تراز تجاری ایران در سال ۹۷