نادرست

آیا وابستگی بودجه به نفت به ۳۰درصد کاهش یافته است؟