نادرست

آمار نادرست ظریف از مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری