نادرست

آیا شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده ثبات بازار است؟