نادرست

آیا اقدامات اخیر آمریکا بر نظام بانکی ایران بی‌تاثیر است؟