درست

آیا ادعای روحانی درباره خودکفایی بنزین و گازوئیل درست است؟