نادرست

آیا ایران یکی از مدرن‌ترین قوانین سرمایه‌گذاری خارجی را دارد؟