غیرقابل اثبات

آیا ۸۵ درصد نیاز تسلیحاتی ایران در داخل تولید می‌شود؟