محقق نشده

بهبود روابط دوجانبه با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی