تحقق ناقص

تلاش در جهت خارج کردن پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت