محقق شده

ادامه پرداخت یارانه ها به میزان ۴۵هزار تومان و عدم کاهش آن