محقق نشده

مشورت با تشکل‌های صنفی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها