محقق نشده

خصوصی‌سازی اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی