تحقق ناقص

بازگرداندن اساتید کنار گذاشته شده به دانشگاه