محقق نشده

عدم جابجایی و تغییر مدیران و وزیران و پیشگیری از مدیریت بی ثبات