تحقق ناقص

تقدیم منشور حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس