محقق نشده

انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور