محقق نشده

واگذاری ممیزی و امور سینما به تشکل‌های سینمایی و سینماگران متخصص