تحقق ناقص

صادرات فرآورده‌های نفتی به جای فروش نفت خام