پیگیری نشده

صادرات فرآورده‌های نفتی به جای فروش نفت خام