محقق نشده

انتصاب مشاور فناوری‌های نو ریاست جمهوری