درست

ستاری: شاخص نوآوری ایران از ۱۲۰ به ۶۱ صعود کرد.