نادرست

آیا گفته روحانی درباره بازگشت آرامش به بازار بورس و ارز درست است؟