نادرست

آیا ادعای روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه درست است؟