نادرست

روحانی: «امروز در ایران یک دموکراسی واقعی وجود دارد!» فکت‌ها اما چیز دیگری می‌گویند.