نادرست

بررسی آمار روحانی درباره تعداد پزشکان و خانه‌های بهداشت روستایی