درست

بررسی آمار روحانی درباره افزایش امید به زندگی در ۴۰سال گذشته