نادرست

بررسی ادعای روحانی درباره رشد ۴۰ ساله «کار، محصول و پیشرفت‌های ایران»