نادرست

۱۴ یا ۱۵۰ درصد؛ ارزش میانگین وزنی دلار در یک سال گذشته چقدر تغییر کرده؟