نادرست

درستی‌سنجی گفته‌های روحانی درباره ارتباط باران و پوشش گیاهی