درست

آیا میزان برداشت گاز ایران در پارس جنوبی بیشتر از قطر است؟