درست

بررسی آمار حسن روحانی درباره نرخ تورم بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶