گمراه‌کننده

درستی‌سنجی ادعای روحانی؛ آیا ایران بالاترین رشد علمی در جهان را دارد؟