بررسی آمار حسن روحانی درباره اشتغال خالص در طول پنج‌سال گذشته