درستی‌سنجی گفته‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد