متوقف شده

ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی اقلیت‌های مذهبی