محقق نشده

بازگرداندن ظرفیت تولید نفت خام به میزان سال ۸۴