محقق نشده

تاسیس صندوق ثروت ملی (اصلاح نقش صندوق توسعه‌ی ملی)