آیا نوسان قیمت ارز در ایران براساس «یک قاعده‌‌ کلی» است؟