روحانی: آمار اشتغال خالص در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال، بیش از ۷۰۰ هزار نفر است