درستی‌سنجی گفته روحانی درباره «عمل دولت به وعده فضای باز و غیرامنیتی انتخابات»