پیگیری نشده
زمان اعلام وعده بعد از انتخابات

کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ ها

همرسانی

یکی از کاستی های اقتصاد ایران توسعه ناموزون و تفاوت و شکاف عمیق میان امکانات سرمایه گذاری و اشتغال در میان استانهای کشور به ویژه میان تهران و دیگر استانها بوده است.  سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تولید اشتغال در برخی استان ها  در مقایسه با استان های مهم  بسیار چشمگیر بوده و همین سبب  تفاوت نرخ بالای بیکاری در استانهای محروم گردیده و منجر به مهاجرت های گسترده به تهران و نیز رشد آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد٬ دزدی و بیکاری در این مناطق شده است . دولت روحانی  برای خروج از این وضعییت سعی کرده است که به سیاستهای تشویقی و تسهیلاتی  در مورد سرمایه گذاری در این مناطق دست بزند که البته  تحقق این وعده نیازمند حداقل یک دوره دو ساله است.ء


منبع: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920514001220