محقق نشده

واریز سالیانه ۱۵ میلیارد دلار از درآمد نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی