محقق شده

افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم