محقق نشده

«بهبود معیشت مردم» مهم‌ترین هدف اقتصادی کوتاه مدت دولت